Menyemak 
e-mel di BruNet
-----------------------
Misi
-----------------------
Matlamat
-----------------------
Struktur Organisasi
-----------------------
Bahagian
-----------------------
Piagam Pelanggan
-----------------------
Kegiatan-Kegiatan
-----------------------
Buku Terbitan
-----------------------
Maklumbalas
-----------------------

Pusat Dakwah Islamiah mula beroperasi pada 1hb. Januari, 1985 dan   bangunannya telah sempurna dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 16hb September, 1985.

MISI

"Menjadikan sebuah Institusi yang menyumbang kepada perkembangan Islam di negara ini"

   

FUNGSI

  • Mengembangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam.
  • Membuat kajian dan penyelidikan hal ehwal semasa.

  • Menerbitkan bahan-bahan bacaan keagamaan berupa buku, majalah, risalah dan seumpamanya.

  • Mengelola rancangan audio video melalui saluran Radio dan Televisyen Brunei.

  • Menubuhkan perpustakaan Islam.

  • Mengadakan Pameran Perkembangan Islam.


|| Misi | Matlamat | Fungsi | Struktur Organisasi | Bahagian | Piagam Pelanggan | Maklumbalas ||

|| Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts | Related Sites ||